top of page

EGYHÁZTAGSÁG

"... tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, ..."
1Tim 3, 15
 
Az egyháztagok jogai és kötelességei
     Egyházunk megkeresztelt tagjai kétéves konfirmációi előkészítő oktatás után legkorábban 15-16 évesen konfirmálnak. Konfirmált ifjaink úrvacsoravételre jogosultak.
Az egyháztagok jogai:
 • egyházközségi választói és választhatósági jog minden olyan konfirmált és 18. évét betöltött egyháztagot megillet, aki az egyházi közteherviselésben részt vesz;
 • bármely egyházi szolgálat igénybevétele;
 • az egyházi életben felmerülő sérelmek esetében az egyházi hatóságok védelmének igénybevétele.
Az egyháztagok kötelességei:
 • erkölcsileg tiszta, az evangélium szellemétől áthatott, józan, mértékletes élet;
 • a vasárnapok és ünnepnapok megtartása, nyilvános istentiszteleten való részvétel, az úrvacsorával való élés, keresztelési, konfirmálási, esketési, temetési szolgálatok igénybevétele;
 • a gyermekeik oktatásáról, vallásos neveléséről, neveltetéséről és konfirmáltatásáról való gondoskodás;
 • a közterhek viselése: hozzám "illő" szolgálatok vállalása a gyülekezetben, fenntartói járulék évenkénti befizetése, különböző adományok felajánlása;
 • az egyházi törvények és rendeletek betartása;
 • az egyházi szolgálatban való részvéte
istentiszteletek.JPG

KERESZTELŐ

A keresztség sákramentuma egyetemes, egyszeri és megismételhetetlen.
A keresztelés tervezett időpontját először a lelkipásztori hivatalban kell jelenteni
 • a keresztelés a templomban - vasárnapi vagy hétköznapi - istentisztelet keretében történik.
 • a keresztelés bejelentésekor szükség van a gyermek születési bizonyítványára
 • a szülők és keresztszülők keresztelési felkészítőn vesznek részt 
 • a keresztszülők a gyermek hitbeli nevelésében veszik ki a részük, ezért elsősorban református és hitüket gyakorló keresztszülőket válasszunk, akik a kereszteléskor elhangzó fogadalmat komolyan veszik és megtartják.
 
Abban az esetben, ha a gyermekkeresztség valamilyen okból elmaradt, és valaki felnőtt korban jut keresztény hitre, az illető Asztali Beszélgetés (Alpha) felkészítő alkalmain vesz részt. Ezt követően valamilyik istentisztelet keretében gyülekezetünk közösségében hitét megvallja - konfirmál - és megkeresztelkedik. 
DSC_0021.JPG

KONFIRMÁCIÓ

   Várjuk azon 14. életévüket betöltött fiatalok - valamit felnőtt korúak - jelentkezését, akik konfirmálni szeretnének.
A konfirmáció alkalmával a szülők kereszteléskor tett ígérete teljesedik be, amikor az ifjú önként tesz vallást hitéről a gyülekezet színe előtt.
 • a vallástételt azonban komoly felkészülés - két évig tart és az iskolai évet követi -, és a konfirmációi vizsga/bizonyságtétel előzi meg.
 • a konfirmációra a második év végén Pünkösd vasárnapján kerül sor. Az első évre tehát, a nyolcadikos gyermekek iratkozhatnak be, s így a konfirmálásra a kilencedik osztály végén kerül sor.
 • a beiratkozáskor szükség van az ifjú keresztelési igazolására és a szülők adataira.
Felnőtt konfirmáció
    Azokat is szívesen várjuk, akik valamilyen okból tizenéves korukban nem konfirmáltak. Számukra a konfirmációra való felkészülés az Asztali Beszélgetések (Alpha) c. sorozat alkalmain - 10/heti egy - történik. A vallástétel a gyülekezet valamely úrvacsorás istentiszteletén történik.
Senki sincs lekésve, lemaradva semmiről. Várjuk az érdeklődők jelentkezését.
Házasságkötés előtt néhány héttel nincs lehetőség a konfirmálásra!
Elérhetőségeink a Kapcsolatok menüpont alatt találhatók.
hazassag-hete-foto_K.jpg

ESKETÉS

Az egyházi esküvő előfeltétele a konfirmáció és a polgári esküvő.
 • házasságkötés előtt a fiatalok számára min. három alkalommal jegyes beszélgetést tartunk
 • a fiatalokkal az előkészítőn megbeszéljük a házassági eskü szövegét is
 • a házasságkötés megáldásának időpontját min. két alkalommal kihirdetjük istentiszteleteinken, mely alkalommal jelen van az ifjú pár is
 • az egyházi házasságkötéshez szükség van a polgári esküvőt igazoló anyakönyvi kivonatra, a szülők és násznagyok adataira (név/leánykori név, vallás, cím, foglalkozás)
 • ha valamelyik házasulandó fél más református gyülekezet tagja, hoznia kell egy egyháztagságára vonatkozó igazolást
tem.jpg

TEMETKEZÉS

Az elhalálozást a lelkipásztori hivatalban szükséges bejelenteni.
 • temetést előkészítő megbeszélés a temetési szolgálatot végző lelkipásztorral
 • az előkészítésen legyenek jelen a legközelebbi hozzátartozók
 • a megbeszélés időpontját a gyászolók igényeihez és lehetőségeihez igazítjuk
 • szükséges iratok: halotti bizonyítvány és a temető által kiállított elhantolási engedély
bottom of page