Élő közvetités
FŐMENÜ
VÍZIÓ
Isten országát örömmel építő nyitott közösség.
Ki olvas minket?
We have 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Húsvéti üdvözlet
Hírek

Utolsó módosítás: 2012.03.30
 
Beszámoló írás az evangelizációs hétről
Beszámoló

Jézus – én – mi

 

Szarka Miklós budapesti református lelkész, családterapeuta Jézus – én – mi címmel tartott előadássorozatot a tóközi református templomban, a böjtfőt megelőző evangelizációs hét keretében.

A négy napot magába foglaló előadássorozat első alkalmát a böjt téma köré szerveződő igehirdetés képezte. Szarka Miklós a böjt fogalmát újszerű megvilágításban tárta a hallgatóság elé, felhívva a figyelmet arra, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember” (Mt. 4, 4.), majd kifejtette az önkéntes és a kényszerböjt jelentését, rámutatva arra, hogy a keresztény embernek mindkettőben része lehet. Az utóbbiról beszélhetünk abban az esetben, ha valamiről vagy valakiről, ami/aki életünk szerves részét képezte, le kell mondanunk. Nem mindegy azonban, hogy a böjtöt Jézussal vagy nélküle éljük meg – hangsúlyozta Szarka Miklós –, mert Jézussal a mennyiségi idő minőségi idővé válik, így maga a böjt is átértékelődik.

A további előadások keretében Szarka az egyénnek, valamint a közösségnek a Jézussal való kapcsolatáról értekezett. Arról a kettős védettségről beszélt, amelyben a keresztény embernek lehet része, ő ugyanis Krisztusban van, Krisztus pedig benne. Az előadó ezt a kettős védettséget, a János evangéliuma 15: 4–7-re hivatkozva a szőlőfürttel ábrázolta: ahogyan a szőlőszemek a levegőben vannak, és a szőlőszemekben levegő van, úgy „vagyok én Krisztusban és Krisztus bennem”. A Jézus és én témakört követően, a Jézus és mi című előadásban a házasságban élők kapcsolatáról, konfliktusairól, azok lehetséges megoldásairól, valamint a házastársak Jézushoz való viszonyáról beszélt. A hét utolsó előadásának központi motívumát a család képezte. Ennek keretében Szarka Miklós több nemzedék külön- és/vagy együttélésének problematikáját vázolta, Jézus és a családunk címmel.

Szarka Miklós, pár- és családterapeutai minőségben, az evangelizációs hét folyamán több alkalommal külön a fiatalokhoz címzett előadást is tartott a templom imatermében. Ezek alapgondolata a társkeresés volt. Az előadó részletesen kifejtette a társkeresés, az együtt járás, az együtt élés, valamint az egyedüllét előnyeit, hátrányait, nehézségeit és szépségeit, mindeközben folyamatosan az önismeret és az önértékelés fontosságát hangsúlyozva. Felsorolta mindazokat a szellemi értékeket, amelyeket a fiatalnak (és nem csak) magával kell vinnie egy kapcsolatba, majd a szerelem minőségét magyarázva a patológiás szerelem fogalmát tisztázta hallgatói előtt, és a boldogító szerelem gyümölcseit ecsetelte. Elmondása szerint a patológiás szerelmet minden esetben valamilyen hiány okozza, amelyet az érintett nem a megfelelő módon próbál kompenzálni, s ez értelemszerűen negatívan hat a kapcsolatra.

Szarka Miklós előadásai fiatalok, idősek, egyedülállók és kapcsolatban élők számára egyaránt építő jelleggel bírtak, hiszen az előadó olyan tanácsokkal, gondolatokkal látta el hallgatóságát, amelyekkel a keresztény ember, ha jól sáfárkodik, megváltoztathatja, jó irányba fordíthatja emberi kapcsolatait és nem utolsó sorban közelebb kerülhet Istenhez.

Nagyi Orsolya

 

Utolsó módosítás: 2012.03.02
 
JÉZUS - ÉN - MI
Hírek

Kolozsvár-Tóvidéki Református Egyházközség

Kükülő u./Str. Tirnavelor 32

JÉZUS ÉN – MI

Növekedésem Jézusban, és ennek gyümölcsei házasságomban

és családomban.

Febr. 21. (Kedd), 19:00 óra – Jézussal a pusztában

Febr. 22. (Szerda), 19:00 óra – Jézus és én.

A Jézussal való személyes kapcsolat zavarai és keskeny útja.

Febr. 23. (Csütörtök), 19:00 óra – Jézus és mi.

Jézus és a házasságkapcsolatunk konfliktusai, és a megoldások

Febr. 24. (Péntek), 19:00 óra – Jézus és a családunk.

Több nemzedék külön, vagy/és együtt?

 

Igehirdető/előadó:

Szarka Miklós

református lelkipásztor/családterapeuta – Budapest.

 

Szerda és Csütörtök, 17:00 óra – Beszélgetés ifjakkal a társkeresés témakörében.

Helyszín: Templomunk imaterme.

Az elhangzott igehirdetés/előadások meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Bán Alpár V. éves teológus kibocsátása a közép-ázsiai misszióba
Hírek

Az istentiszteleten a Luk 7, 36-5o alapján Horváth Levente szolgált, és ez utóbbi 5o. verset mondta Alpár fölött áldásként is: "A te hited megtartott téged, menj békességgel!" Magyarné Balogh Erzsébet imádkozott az Úrasztalánál letérdelő misszionáriusért, aki „nagyon eladósodott” (tehát: Jézust nagyon szerető) emberként küldtünk ki mi, eladósodott testvérei az eladósodott pogányok közé.

Daray Attila a gyülekezet presbitériumának a nevében szólt Alpárhoz néhány biztató szót.  Mind a menyasszonya, mind a gyülekezet el kellett végül engedje azt, aki a közösség egyik láncszemeként mindannyiunkat magával vitt Ázsiába.

A tóközi gyülekezet közel 8oo lejt tett a perselybe a kibocsátó istentiszteleten, amit Alpár küldetésére szántak, és az egyénileg elköteleződő rendszeres adakozókon kívül mások is gyűjtöttek, pl. az erdélyi Fike. Teológus társai egy hegymászó bakanccsal lepték meg, amire ők adták össze a pénzt.

KÖSZÖNJÜK IMÁITOKAT ÉS TÁMOGATÁSOTOKAT, hisz AKI TISZTELI JÉZUS VÉGRENDELETÉT AZ MIND ALPÁRRAL MENT, SENKI SE MARADJON ITTHON, HA HISZÜNK ABBAN HOGY EZ KÖZÖSSÉGI MISSZIÓ! Ha egy tag teszi, akkor az egész test teszi, ha egy tag örül, vele együtt örül az egész test, ha egy szenved, vele együtt ... tudjátok ugye?

Utolsó módosítás: 2012.02.12
 
Lelkészjelentés a 2011. esztendőről
Hírek

(Kivonatosan ismertetett Lelkészjelentés)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.” (Kol 2, 6-7)

Az igéből a gyülekezetépítés programját meghatározó vezérelvet olvashatjuk ki. A hitben való növekedés aspektusai a következők:

  1. ahogyan elfogadtátok Jézus Krisztust ... éljetek is úgy – Isten szerinti élet.

  2. ahogyan meggyökereztetek … épüljetek fel – lelki növekedés.

  3. ahogyan tanultátok … erősödjetek meg az igazságban – a “másképpen” való gondolkodás.

A népegyházi mivolt túlhaladásában a személyes hitélet megélése a központi kérdés, amely az egyháztagság alapfeltétele. Ez a személyreszabott, fölbecsülhetetlen felfedezés teszi hitvallóvá a tagokat. És a hitvalló tagok jelenléte a gyülekezetben szükségszerüen missziót generál. S a missziós terület a népegyházi mivoltban adva van.

Gyülekezeti életünk számokban:

Számítógépes nyilvántartásunkban 1713 lelket jegyzünk. A kiköltözések számának (31) tudható be a 23 lélekre tehető általános apadás száma (ebben benne van az egy lélekkel való természetes szaporulat száma is: egy személlyel többet kereszteltünk, mint temettünk).

Érdekességként említem meg: az őszi népszámlálás idevonatkozó adata szerint Kolozsváron 49 426 magyar emberből 31 082 -en vallották magukat reformátusoknak. A reformátusok több mint 7,5 ezer lelket vesztettek (!): 38 779 hívet számláltak 2002-ben, 2011 végén viszont már csak 31 082-en voltak (18 százalékos fogyás).

Kolozsvár összreformátusságának száma azonban, a 12 református gyülekezet népmozgalmi adatainak jelentése alapján 22 536 lélek.

Vajon a különbség, 8 546 református hol éli hitéletét? Városunkban minimum még 3 református gyülekezetet lehetne alapítani/plántálni!

(A romániai magyarság népszámlálási adatai: 1977 – 1, 71 millió. 1992 – 1, 62 millió. 2002 – 1, 43 millió. 2011 -1, 24 millió).

Bibliakörök

Gyülekezetünkben 3 kör működik heti rendszerességgel (vasárnap: átlag 15, szerda: átlag 8, péntek: átlag 14). Az elmúlt esztendőben, két alkalommal a 3 kör közös találkozójára is sor került. Ezt erősítendő, ami hatékony és a gyülekezet egészére is kihat, a csendeshétvégek közös átélése (tavaszi és téli): Hargita Ker. Tábor és Dorcas Camping – Vekeri tó/Debrecen. Sokakat éppen ez alkalmak indítottak arra, h bekapcsolódjanak a gyülekezetünkbe (számszerű adatot még nem tudok).

Ezen a ponton nagy szerepet játszanak a bibliakör tagjainak hivogató bátorsága. Így válnak a bibliakörösök hatékony gyülekezetépítőkké.

A bibliakörök mellett, gyülekezetünk életébe egyre erőteljesebben épül be az Alpha kurzus/Keresztkérdések név alatt ismert evangelizációs módszer. 2011 -ben két Alpha-kurzus sorozatot szerveztünk (tavasszal és ősszel), és a gyülekezetépítés vonatkozásában egyre hatékonyabbnak bizonyul. Ennek eredményei – reménységünk szerint – hosszútávon meg fognak mutatkozni.

Gyülekezetünk egyre elkötelezettebben vesz részt a külmisszió szolgálatában. Az ide vonatkozó igei tanítás és a Horváth Levente lp/presbiter külmisszió irányában tanusított elkötelezettsége, meghozza a gyümölcsét: egyre öntudatosabban éljük hitéletünket az élesben történő külmisszió frontvonalain is. Balázs Zsuzsa misszionárius szolgálatát az újgorok között (Kína) lelkileg és anyagilag támogatjuk. Részt vállaltunk a Genézius Társaság által kezdeményezett, diakónia arcéllel rendelkező kenyai misszióban is, és ezt a 2012 -es esztendőben folytatni kívánjuk: iskolás gyermekek adoptálása és az iskola felépítése területein.

Gyülekezetünkben történő istentisztelet keretében, Bán Alpár V. éves teológust közép-ázsiai misszióba fogjuk kibocsátani, és támogatni. [Megtörtént 2012 jan. 29 -én - szerk.megj.]

Gyülekezeti életünk központi “Célja” közöttünk van – Őt, Jézus Krisztust újból és újból fölfedezni, vonzásába kerülni egyéni és közösségi életünk elemi érdeke.

Utolsó módosítás: 2012.03.09
 
EGYETEMES IMAHÉT

 

Egyetemes imahét - 2012.

Január 15 - 22.

Jan. 15 (vasárnap) – nyitó alkalom de. 10:00 óra - Kozma András lp.

Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál .

Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon.

(Mk 10,45)

Olvasmányok:

Zak 9,9-10: A király igaz és diadalmas.

Zsolt 131: Az alázatos ember éneke .

Rom 12,3-8: A kegyelmi ajándékok sokfélesége .

Mk 10,42-45: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon.

Jan. 16 (hétfő) – 18:00 óra - Pataki Levente lp. (Bogártelke)

Főtéma: Az Úrra való csendes várakozás átformál .

Alapige: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így tölt-

sünk be minden igazságot”. (Mt 3,15)

Olvasmányok:

1Sám 1,1-20: Anna bizalma és türelmes várakozása.

Zsolt 40: Türelmesen várni az Úrra .

Zsid 11,32-34: Hit által királyságokat igáztak le, igazságot

szolgáltattak.

Mt 3,13-17: Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így

töltsünk be minden igazságot .

Jan. 17 (kedd) – 18:00 óra - Mezei Csaba lp. (Méra)

Főtéma: A szenvedő Szolga átformál .

Alapige: Krisztus szenvedett értünk. (1Pt 2,21)

Olvasmányok:

Iz/Ézs 53,3-11: Isten Szenvedő Szolgája .

Zsolt 22,12-24: Ő nem veti meg a nyomorultat szenvedé-

sében .

1 Pt 2,21-25: Krisztus szenvedett értünk .

Lk 24,25-27: Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisz-

tusnak?

Jan. 18 (szerda) – 18:00 óra - Szabó Árpád lp. (Udvarfalva)

Főtéma: Az Úr gonosz feletti győzelme átformál .

Alapige: Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12, 21)

Olvasmányok:

2Móz/Ex. 23,1-9: Ne állj a rosszat akaró többség mellé .

Zsolt 1: Boldog az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik.

Rom 12,17-21: Te győzd le a rosszat jóval .

Mt 4,1-11: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Jan. 19 (csütörtök) – 18:00 óra - Zöld Imre lp. (Mezőkölpény)

Főtéma: A feltámadott Úr békessége átformál .

Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség nék-

tek! (Jn 20,19)

Olvasmányok:

Mal 3,23-24: Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyer-

mekek szívét az atyákhoz .

Zsolt 133: Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek

egyetértésben élnek .

Ef 2,14-20: Megbékéltette mindkettőt egy testben az Isten-

nel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önma-

gában.

Jn 20,19-23: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség

néktek!

Jan. 20 (péntek) – 18:00 óra - Takó István r. kat. lp. (Kolozsvár)

Főtéma: Isten állhatatos szeretete átformál.

Alapige: Ez a győzelem, a mi hitünk. (1Jn 5,4)

Olvasmányok:

Hab 3,1-19: Az Úr, az én Uram ad nekem erőt .

Zsolt 136, 1-4 és 23-26: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert

örökké tart szeretete .

1Jn 5,1-6: Ez a győzelem, a mi hitünk.

Jn 15,9-17: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha

valaki életét adja barátaiért .

Jan. 21 (szombat) – 18:00 óra - Mike Pál lp. (Magyarkéc)

Főtéma: A Jó Pásztor átformál .

Alapige: Legeltessétek az én juhaimat. (Jn 21,17)

Olvasmányok:

1 Sám 2,1-10: Senkit sem tesz hőssé a maga ereje .

Zsolt 23: Mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal

engem.

Ef 6,10-20: Erősödjetek meg az Úrban.

Jn 21,15-19: Legeltessétek az én juhaimat .

Jan. 22 (vasárnap) – 10:00 óra - Mike Pál lp. (Magyarkéc)

Főtéma: Krisztus uralma egyesít .

Alapige: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt ül-

jön királyi székemen. (Jel 3,21)

Olvasmányok:

1Krón 29,10-13: A te kezedben van az erõ és hatalom, a te

kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.

Zsolt 21,1-7: Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére

színarany koronát teszel.

Jel 3,19b-22: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt

üljön királyi székemen .

Jn 12,23-26: És ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya .

Itt megtekinthető egy képes beszámoló.

Utolsó módosítás: 2012.02.16
 
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETEINEK RENDJE

Immánuel, velünk az Isten!

 

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk és

élő reménységgel teljes új esztendőt.

November 27., advent I. vasárnapja:

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

December 2-4. A mi adventünk – Csendeshétvége Vekeri tó/Dorcas Camping

December 4., advent II. vasárnapja:

10:00 órától istentisztelet

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

December 11., advent III. vasárnapja

10:00 órakor adventi zenés istentisztelet

- adventi vásár és szeretetvendégség

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

18:30 órától családos bibliaóra – Konónia Ház

December 18. advent IV. vasárnapja

10:00 órától istentisztelet. Tisztújitó közgyülés.

17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban

18:30 órától családos bibliaóra – Konónia Ház

18:00 órától ifjak adventi vacsorája.

December 19 – 23.

18:00 órától bűnbánati istentiszteletek.

December 24., Szenteste

17 órától vallásórás gyermekeink karácsonyi köszöntője.

December 25., karácsony I. napja

10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek

17:00 órakor úrvacsorás istentisztelet a Fébé Otthonban

December 26., karácsony II. napja

10:00 órától istentisztelet

17:00 órától istentisztelet

December 27., karácsony III. napja

10:00 órától istentisztelet

December 31.

18:00 órától óesztendei istentisztelet

2010 Január 1.

10:00 órától újesztendei istentisztelet

A karácsonyi es újesztendei szolgálatok meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
Puzzel-beszámoló az adventi csendeshétvégéről
Beszámoló

"Fáradtan és zaklatottan érkeztem a csendes hétvégére. Jól esett, hogy befogadtatok, és még jobban, hogy a pihenés mellett lelki felüdülésben is részem lehetett. Nehéz kérdésemre adott választ az Úr a három nap alatt, és ez felszabadító érzéssel járt együtt. A testvéri közösség gyógyítólag hatott rám. Köszönöm, és várom a folytatást."

* * *

"Őszintén szembenézve magunkkal, be kell látnunk, hogy nagyon gyakran elrontunk dolgokat, még akkor is, amikor szolgalni akarunk, de nagyon nagy vigasztalas számunkra, hogy Jézus befedez. Nincsen senki, aki Nálánál jobban kiszolgáltatta volna magát érettünk és ugyancsak Ő az, aki mindannyiunknak szolgál és ha kell, a leggyöngédebben befedez."

Barabás Réka

* * *

A szombati előadás (Advent a szolgálatban a Máté 25,31-46) kapcsán: Azt kívánom, hogy tudjunk annyira közel lenni Istenhez, hogy ne érezzük magunkat nincstelennek, képtelennek arra, hogy másokra odafigyeljünk, a legkisebbek szolgálata hadd lehessen életünk fel sem tűnő, természetes része.

Hálás vagyok azért, hogy miközben a férjem a hétvége szervezésével foglalkozott, nem éreztem mellőzöttnek magunkat (a családot).

Hálás vagyok, hogy sok tóvidéki kisgyermeket név szerint megismerhettem, együtt játszhattam velük. Örülök, hogy Xénia, Kozma Erika ötletes, kedves programokat gondoltak ki a kicsiknek.

Áron nagyfiam összebarátkozott a gyülekezet fiataljaival – és sokat segített az apjának.

Finom volt az étel, jó volt az élményfürdőzés, a Paripa csárda vasárnapi menüje felséges volt. Jólesett a Lészai házaspárral való borozgatás, beszélgetés.

Rendkívül értékelendőnek tartom, hogy a különböző csoportok konkrét, szolgálati tervet dolgoztak ki, amit még az Adventben szeretnének megvalósítani.

Daray Erzsébet

* * *

"Én nem vagyok egy szolgáló alkat. Azonban, az igében azt olvassuk, hogy akik szolgálnak valahogy nem tudják, hogy ők szolgálnak ... hiszen azt kérdezik: mikor láttunk téged éhezni és enned adtunk volna? Mikor láttunk téged szomjazni és innod adtunk volna?..."

Megsemmisít az, ahogyan nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő [Jézus] az Istennel egyenlő, szolgai formát vett és eljött és szolgált. Nekünk.

 

* * *

A bibliai kijelentés szerint a jövő nem az, ami jön – ez ismeretlen előttünk. A jövő az, hogy valaki jön, az Isten Fia, Jézus Krisztus!

Bálám elé Isten áll! Sokáig úgy megyünk szembe Istennel, hogy nem tudjuk, hogy Ő az, Aki szembe jön velünk.

Visky Péter

* * *

Itt megtekinthető néháy fénykép is.

Utolsó módosítás: 2014.05.30
 
CSENDESHÉTVÉGE – 2011 dec. 2-4.

A mi adventünk.

Várakozást serkentő, ill. akadályozó magatartásformák a gyülekezetben.

 

Program

 

Dec. 2 – péntek

09:45 – gyülekezés

10:00 – indulás Debrecen felé

14:00 – Ebéd

16:00 – Programismertetés, ismerkedés

17:00 – I. A mi adventünk. Vigyázzatok és imádkozzatok – Mk 13, 33-37.

Horváth Lvente - lelkipásztor

Kiscsoportos beszélgetés.

18:30 – Vacsora

19:30 – Esti program: áhitat, játék, film, beszélgetés

 

Dec. 3 – szombat

08:00 – Reggeli

09:00 – Áhitat

09:30 – II. A mi adventünk a szolgálatban – Mt 25, 31-46.

Daray Erzsébet – szerkesztő

10:00 – Férfiak és nők csoportja. Összegzés.

11:30 – Kávészünet

12:00 – Játék – Daray Attila.

13:00 – Ebéd

15:00 – Debreceni kirándulás, termálfürdő/élményfürdő

18:30 – Vacsora

20:00 – Esti program

 

Dec. 4 – vasárnap

08:00 – Reggeli

09:00 – Imaóra csoportokban

09:30 – III. A mi adventünk – istentisztelet: Visky Péter – lelkipásztor.

11:30 – Tanyasi ebéd

 

15:00 – Indulás haza. Utközben vásárlás.

 
Adventi evangelizáció

Itt az utolsó óra

Adventi evangelizáció a Tóköz-i templomban:

2011 november 21-27.

Minden este 19:00 órai kezdettel.

 

Vendégigehirdetők:

Horváth Levente – Kolozsvár,

Bántó Csilla – Kispetri,

Kürti Éva – Maroscsúcs,

Imre István – Mákófalva,

Adorján Kálmán – Marosvásárhely.

 

Hétfő : Hogy örömötök teljessé váljék

Kedd: Világosságban való járás

Szerda: Itt az utolsó óra! Ki az, aki jön?

Csütörtök: Isten gyermekei vagy az örödög gyermekei?

Péntek: Vizsgáljátok meg a lelkeket

Szombat: A legyőzött világ

Vasárnap: Az Istentől született ember

 

Szeretettel várunk.

Az evangelizáción elhangzott szolgálatok meghallgathatóak itt.

Utolsó módosítás: 2012.02.16
 
Képes beszámoló a reformáció ünnepéről
Hírek

Tordai Soós Kata, a Református Montessori igazgatója, megköszöni Gárdonyi Zsolt orgonaművésznek az iskola javára adott hangversenyt.

Farkas utcai templomban, reformáció ünnepén Gárdonyi Zsolt orgonaművész köszönti az egybegyűlteket, és ismerteti az általa előadott genfi zsoltárdallamokra és Luther-dallamokra komponált orgonakorálokat.

A Tóközi egyházközség vegyeskara együtt az Alsóvárosi egyházközség vegyeskarával Gárdony Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Adorjáni Katalin, orgonán kisér Boldizsár Katalin.
a Magyar Pedagógusok kamarakórusa Gárdonyi Zoltán műveket adnak elő. Vezényel Bedő Ágnes.
Gárdonyi Zsolt orgonakorálokat játszik és felesége Susanne a regisztrációt biztosítja.

Itt meghallgatható néhány ének is!

Utolsó módosítás: 2014.02.03
 
«  Start  Prev  11  12  13  14  15  16  17  18  Next  End  »

NAPI IGE
"Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát." Zsid 12,1b
Hírek

2020 December 24
2020 November 07
2020 April 10
TÓKÖZHÍR
Újdonságok